Privacyverklaring Gestickerd

Gestickerd, gevestigd aan de Sint Barbarastraat 8, 5251 AJ  Vlijmen. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 69688486, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 mei 2018 en is dynamisch. Dit houdt in dat op basis van wijzigingen in de wet en regelgeving of onze bedrijfsvoering er aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Daarom adviseren wij u om desgewenst onze privacyverklaring periodiek te lezen.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@gestickerd.com.

Persoonsgegevens die Gestickerd verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Gestickerd verwerkt

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gestickerd.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Met welk doel verwerkt Gestickerd persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de overeenkomst met jou op goede wijze uit te voeren.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst.
 • Voor vastlegging in onze administratie.
 • Activiteiten gericht op relatiemarketing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gestickerd neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang Gestickerd persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@gestickerd.com.

Delen van persoonsgegevens door Gestickerd met derden

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, onze bedrijfsvoering en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Gestickerd, met wie een verwerkersovereenkomst afgesloten is: The Shop Builders (hosting).

Wij verkopen onze producten ook via Bol.com, deze partij is hierbij zelf verwerkingsverantwoordelijke. Dit geldt ook voor PostNL die levering van pakketten verzorgt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gestickerd en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gestickerd.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Gestickerd persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@gestickerd.com. We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Computers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt gemonitord.
 • Alle medewerkers van Gestickerd die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • Fysieke documenten met persoonsgegevens zijn in afgesloten kasten opgeborgen.
 • Vernietiging van persoonsgegevens vindt zorgvuldig plaats, zowel digitaal als fysiek.